Javni bilježnici

UPUTA ZA JAVNE BILJEŽNIKE

ISHOĐENJE KREDITNOG IZVJEŠĆA PREMINULE OSOBE (OSTAVITELJA) U OSTAVINSKOM POSTUPKU

Javni bilježnici mogu, na inicijativu nasljednika, zatražiti od HROK-a kreditno izvješće preminule osobe (ostavitelja) za potrebe vođenja ostavinskog postupka na način opisan u ovoj uputi.
Kreditno izvješće sadrži podatke o novčanim obvezama ostavitelja koje isti ima kod kreditnih i financijskih institucija korisnica HROK-a.  Aktualan popis svih korisnika HROK-a nalazi se na web stranici http://www.hrok.hr/hr/popis-korisnika-registra.

Cijena kreditnog izvješća je 100 kn (PDV uključen u cijenu).

 

I. Potrebna dokumentacija koju javni bilježnik treba dostaviti u HROK:

1) Službeni zahtjev za ishođenje kreditnog izvješća preminule osobe (ostavitelja) ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe javnobilježničkog ureda.

Službeni zahtjev može biti na obrascu zahtjeva koji je prilog ovoj Uputi ili u slobodnoj formi na memorandumu. Ako se zahtjev šalje u slobodnoj formi na memorandumu isti obavezno treba sadržavati sljedeće podatke o preminuloj osobi :

  • OIB – osobni identifikacijski broj,
  • MBG – matični broj građanina,
  • ime i prezime,
  • datum rođenja i
  • adresu prebivališta.

Također, u zahtjevu treba obavezno biti navedeno da se kreditno izvješće traži za preminulu osobu (ostavitelja) za potrebe vođenja ostavinskog postupka te način na koji javni bilježnik želi da mu HROK dostavi kreditno izvješće: preporučenom poštom (uz navođenje adrese javnobilježničkog ureda koja mora biti službena adresa javnog bilježnika prijavljena kod javnobilježničke komore) ili e-mail-om (uz navođenje e-mail adrese koja mora biti službena e-mail adresa javnog bilježnika prijavljena kod javnobilježničke komore).

2) Kopija Rješenja suda kojim je ostavinski postupak za preminulu osobu povjeren javnom bilježniku.

3) Kopija smrtovnice.

4) Dokaz o uplati naknade za uslugu izdavanja kreditnog izvješća

Uplata naknade u iznosu 100 kn (PDV uključen u cijenu) vrši se na račun HROK-a, IBAN: HR0923400091110170499, uplatitelj: naziv javnog bilježnika, model: HR67, poziv na broj – OIB javnog bilježnika; svrha: vođenje ostavinskog postupka za (ime i prezime preminule osobe).

 

II. Način slanja službenog zahtjeva HROK-u

Zahtjev je potrebno je poslati poštom na adresu: HROK d.o.o., Nova Ves 17, 10 000  Zagreb.

Po primitku ispravne dokumentacije HROK će javnom bilježniku poslati kreditno izvješće ostavitelja na način naveden na službenom zahtjevu, a mogućnosti dostave su:

 • preporučenom poštom na adresu javnobilježničkog ureda koja je prijavljena kao službena adresa kod Javnobilježničke komore ili
 • e-poštom na adresu javnobilježničkog ureda koja je prijavljena kao službena adresa kod Javnobilježničke komore. 

 

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima slobodno nas kontaktirajte na info telefon 072 300 330 ili na e-mail info@hrok.hr, a više informacija o HROK-u dostupno je na našoj stranici www.hrok.hr.

 

Prilog Upute: Obrazac Zahtjeva javnobilježničkog ureda za dostavu kreditnog izvješća preminule osobe u ostavinskom postupku

 

HROK d.o.o.

Zagreb, 3.12.2015.