Česta pitanja i odgovori

PITANJA VEZANO UZ KREDITNO IZVJEŠĆE POSLOVNOG SUBJEKTA

1.         Koje podatke sadrži kreditno izvješće poslovnog subjekta? 

Kreditno izvješće poslovnog subjekta sadrži slijedeće podatke:

·         segment identifikacije - naziv poslovnog subjekta, identifikator (OIB i/ili MB)

·         segment adrese – adresa poslovnog subjekta

·         segment telefona – poslovni, mobilni i kućni

·         sažetak – kratki pregled novčanih obveza koje se prikazuju na kreditnom izvješću (ukupan broj, broj novčanih obveza s negativnim rejtingom, kreditni limit po valuti, iznos ugovorenog plaćanja s frekvencijom otplate, saldo-trenutno i dospjelo, datumi otvaranja novčanih obveza-najstariji i posljednji) i pregled ukupnog broja zahtjeva odnosno upita u bazi Registra u posljednjih 30 dana i 24 mjeseca kao i datum posljednjeg zahtjeva-upita

·         novčane obveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, leasinga, garancija, akreditiva, eskonta mjenica, faktoringa, forfaitinga, obvezujućih pisma namjere i ostalih novčanih obveza

·         detaljne informacije za svaku pojedinačnu novčanu obvezu, vrsta novčane obveze, svojstvo (dužnik, jamac, sudužnik, osnovni i dodatni korisnik), vrsta kreditora,  iznos/limit, minimalno plaćanje (iznos anuiteta/rate), frekvenciju otplate, datum otvaranja, datum isteka ugovora, status odnosno stanje novčane obveze, datum stanja, posljednje plaćanje, saldo (nedospjela glavnica), dospjelo, iskorišteno i instrument osiguranja (ako je dostupan)

·         podatke o danima kašnjenja u izmirivanju dospjelih novčanih obaveza

·         podatke o postavljenim upitima (zahtjevima) u bazi Registra (svrha upita iznos i vrsta kreditora)

    

2.         Tko donosi odluku o odobrenju novčanog zaduženja?

Odluka o odobrenju novčanog zaduženja u isključivoj je nadležnosti financijske institucije (banke, leasinga, kartične kuće, stambene štedionice, ostalih financijskih institucija) ovisno o internim aktima i kreditnim politikama svake pojedine financijske institucije.

 

3.         Koje vrste novčanih obveza se prikazuju na kreditnom izvješću poslovnog subjekta?

Na kreditnom izvješću poslovnog subjekta prikazuju se podaci o slijedećim vrstama novčanih obveza: prekoračenja po transakcijskom računu, krediti, kreditne kartice (charge-kartica s odgodom plaćanja i revolving), leasing, garancije, akreditivi, eskont mjenice, faktoring, forfaiting, obvezujuća pisma namjere i ostale vrste novčanih obveza.

  

4.      Koliko dugo se prikazuju podaci o novčanim obvezama?

Podaci o otvorenim novčanim obvezama (koje su u tijeku otplate) prikazuju se cijelo vrijeme otplate.

Podaci o zatvorenim novčanim obvezama brišu se u cijelosti istekom četiri godine od godine u kojoj je novčana obveza zatvorena.

Podaci o upitima brišu se istekom četiri godine od godine u kojoj je upit postavljen.

 

5.      Prikazuju li se u kreditnom izvješću podaci o blokadama računa? 

Podaci o blokadama tekućih i transakcijskih računa ne prikazuju se na kreditnom izvješću jer nisu predmet dostave u Registar. Za sve informacije o blokadama računa molimo da se obratite u FINA-u. 

 

6.      U kojem roku mogu dobiti svoje kreditno izvješće?

Kada klijent podnosi zahtjev za kreditnim izvješćem putem poslovnice banke, svi valjani zahtjevi koje HROK zaprimi radnim danom obrađuju se najkasnije u roku tri radna dana (valjani zahtjev je zahtjev koji sadrži čitko i u cijelosti ispunjene i potpisane obrasce Zahtjeva i Izjave te kopiju uplate).

 

7.      Kome su dostupni podaci iz Registra?

Podaci iz Registra dostupni su samo financijskim institucijama korisnicama HROK-a i to samo onda kada se klijent putem informativnog materijala (letka) informira o HROK-u i kreditnom izvješću te potpiše suglasnost da se ti podaci mogu formirati u kreditno izvješće. Popis financijskih institucija korisnica HROK-a možete pronaći ovdje.

 

8.      Što trebam učiniti ako ne želim da financijske institucije korisnice HROK-a mogu za mene izraditi kreditno izvješće? 

Preduvjet za izradu kreditnog izvješća je, beziznimno, pisana suglasnost klijenta. Stoga, ako ne želite da vaši podatci budu dostupni financijskim institucijama korisnicama HROK-a, dovoljno je da ne date pisanu suglasnost za izradu svojeg kreditnog izvješća. Nedavanje suglasnosti svaka financijska institucija korisnica Registra interpretira i ocjenjuje prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama.

 

9.      Zbog čega isključivo korisnici ne bi tražili i snosili trošak izrade izvješća o kreditnoj sposobnosti?

Korisnici snose trošak izrade kreditnog izvješća kada se ono izradi temeljem zahtjeva klijenta za odobrenje novčane obveze. Dakle, ukoliko Vi kao klijent dođete primjerice u poslovnicu banke i zatražite kredit, informirate se putem informativnog materijala o HROK-u i kreditnom izvješću i date pisanu suglasnost da se za vas izradi kreditno izvješće, tada banka snosi trošak izrade tog kreditnog izvješća.

 

10.      Ako jedan korisnik odbije moj zahtjev za odobrenje novčane obveze temeljem izvješća HROK-a, je li moguće da mi drugi odobri novčanu obvezu temeljem tog istog izvješća?

Da, to je itekako moguće. Naime, korisnici u Hrvatskoj su izuzetno kompetitivni i njihove kreditne politike i politike upravljanja rizicima se razlikuju. Stoga je moguće da dva različita korisnika za isto kreditno izvješće donesu različitu odluku o prihvaćanju i klijentu ponude drugačije uvjete kreditiranja.

 

11.      Tko odlučuje o uvrštenju podataka u Registar - svaki korisnik po svom nahođenju ili postoje jedinstvena pravila za sve?

Postoje jedinstvena pravila koja su važeća za sve korisnike Registra. Osnovno pravilo je da u HROK-ovu bazu mogu ući samo informacije o novčanom zaduženju, a nikako informacije o štednim računima.

  

12.      Koliko često se ažuriraju podaci o novčanim obvezama u bazi Registra?

Svi korisnici Registra podatke dostavljaju prema unaprijed utvrđenom rasporedu dostave podataka, podaci se šalju jednom mjesečno za prethodni mjesec. Za detaljnije informacije o tome da li je određena financijska institucija dostavila podatke molimo kontaktirajte nas na broj info telefona 072 300 330.

 

13.      Kolika je mogućnost ljudske pogreške kod pripreme kreditnog izvješća?

Dostava podataka od strane korisnika i učitavanje podataka u bazu HROK-a odvijaju se automatskim procedurama po unaprijed zadanim postavkama čime se eliminira mogućnost ljudske pogreške pri dostavi ili unosu podataka u Registar. Jednako tako, prilikom postavljanja upita za kreditnim izvješćem, sustav sam generira i korisniku dostavlja kreditno izvješće. Znači, ne postoji osoba koja izvješće izrađuje i potom ga dostavlja korisniku, već to radi sam sustav. Time se eliminira ljudski faktor i pri izradi samog kreditnog izvješća.

 

14.      Reklamacija podataka koji se prikazuju na kreditnom izvješću?

Podaci koji dolaze u HROK su podaci koje nam dostavljaju naši korisnici (financijske institucije) koji ujedno i odgovaraju za točnost dostavljenih podataka u bazu Registra. No ukoliko klijent primijeti da je neki podatak u njegovom kreditnom izvješću netočan ili nepotpun, može ga reklamirati kako bi isti bio ispravljen.

Potrebno je podnijeti reklamaciju onom korisniku koji je podatak dostavio u HROK. Taj korisnik je dužan provjeriti točnost podataka te, ukoliko se utvrdi opravdanost reklamacije, ispraviti pogrešan podatak najkasnije u roku 30 dana i dostaviti ispravan podatak u HROK. Nakon dostave ispravljenog podatka u bazu HROK-a, klijent ostvaruje pravo na besplatno ispravljeno kreditno izvješće. Zahtjev za ispravljenim kreditnim izvješćem klijent podnosi kod onog korisnika čiji je podatak opravdano reklamirao. 

 

15.      Što trebam učiniti ako ne želim da se podaci koji se nalaze u Registru, a odnose se na mene, obrađuju, razmjenjuju i objedinjavaju na zahtjev financijskih institucija korisnica Registra?

Podaci se u Registru razmjenjuju i objedinjavaju samo prilikom sačinjavanja vašeg kreditnog izvješća, a preduvjet za to je uvijek i beziznimno, vaša pisana suglasnost koju dajete financijskoj instituciji korisnici Registra ili HROK-u d.o.o. (u slučaju kada zatražite kreditno izvješće za svoje osobne potrebe). Stoga, ako ne želite da vaši podatci budu dostupni financijskim institucijama korisnicama Registra ,dovoljno je da ne date pisanu suglasnost za izradu svojeg kreditnog izvješća. Nedavanje suglasnosti svaka financijska institucija korisnica Registra interpretira i ocjenjuje prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama.
Dodatno, možete zatražiti i zabranu da se podaci koji se nalaze u Registru obrađuju, razmjenjuju ili objedinjavaju prilikom sačinjavanja kreditnog izvješća na zahtjev korisnika Registra. Zabrana se može odnositi samo na podatke koji se nalaze u Registru u vrijeme davanja zabrane i to podatke o svim ili samo nekim novčanim obvezama te podatke o prethodno postavljenim upitima za kreditna izvješća. Zahtjev za zabranu možete, na za to predviđenom obrascu, podnijeti u poslovnici bilo kojeg korisnika Registra u uobičajeno radno vrijeme poslovnice. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je predočiti važeću ispravu za identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica). Zabranu, na temelju vašeg zahtjeva, provodi HROK d.o.o. najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je isti zaprimio od korisnika Registra kod kojeg ste podnijeli zahtjev o čemu vas neće posebno obavještavati.

Nakon provedene zabrane kreditno izvješće će sadržavati obavijest o provedenoj zabrani. Korisnik Registra na čiji zahtjev je sačinjeno takvo kreditno izvješće ocjenjuje tu zabranu prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama.

Provođenje zahtjeva za zabranu je besplatno dok se provođenje zahtjeva za opoziv zabrane naplaćuje i naknada iznosi 100,00 kn po zahtjevu (PDV uračunat u cijenu).

Zahtjev za opoziv možete, na za to predviđenom obrascu, podnijeti u poslovnici bilo kojeg korisnika Registra u uobičajeno radno vrijeme poslovnice. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je predočiti važeću ispravu za identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica). Opoziv zabrane, na temelju vašeg zahtjeva, provodi HROK d.o.o. najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je isti zaprimio od korisnika Registra kod kojeg ste podnijeli zahtjev o čemu vas neće posebno obavještavati.

Nakon provedbe opoziva zabrane vaše kreditno izvješće će sadržavati sve podatke o novčanim obvezama i postavljenim upitima koji se u tom trenutku nalaze u bazama podataka u Registru.

Dodatne informacije o načinu podnošenja zahtjeva za zabranu mogu se saznati i pozivom na broj info telefona 072 300 330.

 

16.      Što predstavlja status novčane obveze "prodaja potraživanja" u kreditnom izvješću?

U slučaju kada financijska institucija koja je korisnik Registra proda svoje potraživanja društvu za otkup potraživanja, financijska institucija koja je prodala potraživanje, u svojoj bazi podataka u bazi Registra određuje status zatvaranja "prodaja potraživanja" i taj status je tada vidljiv na kreditnom izvješću, a daljnji tijek otplate novčane obveze vodi društvo kojem je potraživanje prodano u svojim bazama podataka.

Društva za otkup i naplatu potraživanja nisu korisnici Registra, a podaci o novčanim obvezama i otplati duga prema društvima za otkup i naplatu potraživanja nisu prikazana na kreditnom izvješću HROK-a.