Informacija o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar

Poštovani/poštovana,

u ovom dokumentu Vam pružamo informacije o Hrvatskom registru obveza po kreditima (nadalje: Registar) i istodobno Vam dajemo ponudu da date izjavu za Registar (nadalje: Izjava) koja bi nam omogućila da za Vas sačinimo kreditno izvješće u Registru.

Samo u slučaju da prihvatite ovu našu ponudu i date Izjavu moći ćemo za Vas sačiniti kreditno izvješće, što će nam olakšati i ubrzati donošenje poslovnih odluka o ugovornom odnosu s Vama. Posebno ističemo da kreditno izvješće daje prikaz Vaše zaduženosti i urednosti u podmirivanju obveza te drugih financijskih pokazatelja na temelju podataka iz baza podataka uključenih u Registar i posebnih  evidencija koje se nalaze u Registru. Prije nego donesete odluku o prihvaćanju naše ponude, molimo da pozorno pročitate ovu informaciju o Registru i da tek onda donesete odluku o ponudi za davanje Izjave.

Dopunske informacije, kao i najčešća pitanja i odgovori u vezi s Registrom i podatcima u Registru, korisnicima Registra, davanjem Izjave i kreditnim izvješćima dostupni su na web stranici: www.hrok.hr.  Dopunske informacije mogu se dobiti i pozivom na info telefon 072 300 330 (cijena poziva jednaka je cijeni poziva u fiksnoj mreži, ovisno o operatoru) tijekom radnog vremena trgovačkog društva Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb (nadalje: HROK d.o.o.).

Što je Registar, tko su njegovi korisnici i tko ga vodi?

Registar je sustav koji omogućuje obradu, razmjenu i objedinjavanje podataka o zaduženosti i urednosti u podmirivanju obveza neke osobe iz baza podataka uključenih u Registar te posebnih evidencija koje se nalaze u Registru i sačinjavanje kreditnog izvješća za tu osobu korištenjem tih podataka. Baze podataka uključene u Registar i podatci u njima pripadaju korisnicima Registra koji su uključili svoje baze podataka u Registar, a to su: kreditne i financijske institucije, izdavatelji kreditnih kartica te druge pravne osobe koje su vjerovnici velikog broja istovrsnih tražbina po osnovi pružanja usluga ili prodaje roba. Svaki korisnik Registra smatra se voditeljem zbirke osobnih podataka, u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, pa je odgovoran za točnost, potpunost i ažurnost podataka u svojoj bazi podataka uključenoj u Registar. Pored baza podataka u Registru se nalaze i posebne evidencije koje se također koriste prilikom sačinjavanja kreditnih izvješća.

Broj korisnika Registra može se tijekom vremena mijenjati, smanjivati i povećavati uključivanjem novih korisnika u Registar. U ovom dokumentu se nalazi informativni i neslužbeni popis korisnika Registra, a ažuran i službeni popis korisnika Registra je svakodobno dostupan na gore navedenoj web stranici, a može se saznati i pozivom na naznačeni info telefon. Novi korisnici Registra mogu biti samo kreditne i financijske institucije, izdavatelji kreditnih kartica te druge pravne sobe koje su vjerovnici velikog broja istovrsnih tražbina po osnovi pružanja usluga ili prodaje roba koje će uključiti svoje baze podataka u Registar i tako postati korisnici Registra, i to pod uvjetom da se s tim slože svi postojeći korisnici Registra. Registar vodi i njime upravlja HROK d.o.o., osiguravajući organizacijske, pravne, administrativne, kadrovske, tehničke i informatičke pretpostavke za funkcioniranje Registra.

Međusobni odnosi  korisnika Registra te međusobni odnosi korisnika Registra i HROK-a d.o.o. u vezi s ustrojem i funkcioniranjem Registra uređeni su na ugovornoj osnovi, posebnim sporazumom. Sporazum sadrži ugovorni mehanizam koji osigurava da Izjava proizvodi odgovarajuće pravne učinke spram korisnika Registra i HROK-a d.o.o.

Tko može dati Izjavu i kome se Izjava daje?

Izjavu može dati klijent ili osoba koja ima namjeru postati klijent, kao i osoba povezana s njima. Klijent je osoba koja je u trenutku davanja Izjave u ugovornom odnosu s korisnikom Registra kojem daje Izjavu, dok je osoba koja ima namjeru postati klijent ona osoba koja je iskazala volju da uđe u ugovorni odnos s korisnikom Registra kojem daje Izjavu. Povezana osoba je ona osoba koje je u smislu propisa koji uređuju povezanost osoba u  kreditnom i financijskom poslovanju povezana s klijentom ili osobom koja ima namjeru postati klijent. Izjava se uvijek daje određenom korisniku Registra.

Osim korisniku Registra, Izjava se može dati i HROK-u d.o.o., i to onda kada se od HROK-a d.o.o. zahtijeva kreditno izvješće na osobni zahtjev. U tom slučaju nije bitan klijentski status ili status povezane osobe jer svaka poslovno sposobna osoba može dati takvu Izjavu kojom od HROK-a d.o.o. zahtijeva da u Registar postavi upit za sačinjavanje kreditnog izvješća na osobni zahtjev.

Što je Izjava, kakvi su njeni učinci, koje su vrste Izjava i kada i kako se na temelju Izjave postavlja upit?

Izjava je očitovanje volje kojim se daje suglasnost određenom korisniku Registra da u Registru postavi upit za sačinjavanje kreditnog izvješća i da na temelju sačinjenog kreditnog izvješća procijeni zaduženost, urednost podmirivanja obveza, kao i druge financijske pokazatelje onoga tko je dao Izjavu i za koga je sačinjeno kreditno izvješće. Izjava može biti u papirnatom ili elektroničkom obliku, ovisno o dogovoru korisnika Registra i osobe koja  daje Izjavu.

Izjava proizvodi neposredne pravne učinke prema onom korisniku Registra kojem je dana, a posredne pravne učinke u odnosu na ostale korisnike Registra i HROK d.o.o. Kad je, pak, u pitanju Izjava koja se daje HROK-u d.o.o., ona proizvodi neposredne pravne učinke u odnosu na HROK d.o.o., a posredne pravne učinke u odnosu na sve korisnike Registra.

Izjavom se može dati suglasnost za postavljanje više upita (višekratna Izjava) ili za postavljanje samo jednog upita (jednokratna Izjava). Važenje jednokratne Izjave prestaje postavljanjem jednog upita, dok višekratna izjava (iako može prestati postavljanjem jednog upita) redovito važi za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa u vezi s kojim je dana i prestaje okončanjem tog ugovornog odnosa, osim ako taj ugovorni odnos traje duže od 10 (deset) godina i ako se radi o ugovornom odnosu u kojem je klijent fizička osoba koja je potrošač. U tom slučaju je važenje višekratne izjave ograničeno na 10 (deset) godina da bi se dala mogućnost klijentu koji je potrošač da tijekom takvog dugoročnog ugovornog odnosa ponovno razmotri odluku o davanju Izjave. U slučaju prestanka važenja višekratne Izjave nakon proteka 10 (deset) godina korisnik Registra, ako želi imati novu Izjavu, mora ponuditi klijentu potrošaču davanje nove Izjave. Klijenti i osobe koje imaju namjeru postati klijenti slobodno odlučuju hoće li dati jednokratnu ili višekratnu izjavu, dok povezane osobe mogu dati samo jednokratne Izjave.

Svaka Izjava je uvijek opoziva, a opoziv ima različite pretpostavke i učinke, ovisno o vrsti Izjave. Jednokratna Izjava se može opozvati samo prije nego je na temelju nje postavljen upit, dok je višekratna Izjava opoziva tijekom cijelog vremena važenja, a opoziv ima učinak zabrane korisniku Registra kojem je višekratna Izjava dana da postavlja daljnje upite nakon što je izvršen opoziv. Opoziv se izjavljuje isključivo u pismenom obliku.

Na temelju Izjave korisnik Registra ili HROK d.o.o. postavljaju upit u Registar čime se pokreće i provodi automatizirani postupak sačinjavanja kreditnog izvješća u Registru. Taj postupak uključuje obradu, razmjenu i objedinjavanje svih podataka o onome tko je dao Izjavu (osim onih podataka čiju je obradu ta osoba eventualno zabranila), i to iz svih baza podataka uključenih u Registar u kojima  se nalaze podatci o toj osobi, kao i iz posebnih evidencija u Registru. Taj postupak je u cijelosti informatiziran, autonoman i definiran unaprijed zadanim parametrima što osigurava objektivnost i standardiziranost svih sačinjenih kreditnih izvješća.

Korisnici Registra upite mogu postavljati samo u svrhu sklapanja ugovora i/ili izvršavanja ugovora, što znači da samo za te svrhe korisnici Registra mogu nuditi klijentima i osobama koje imaju namjeru postati klijenti da daju Izjavu. Kada je u pitanju izvršavanje ugovora, Izjava se može koristiti za postavljanje upita u sljedećim slučajevima: (i) kada postoji namjera jedne od strana da predloži dopune i/ili izmjene sklopljenog ugovora ili kada je između strana postignut dogovor da se izvrše dopune i/ili izmjene sklopljenog ugovora te (ii) četiri puta godišnje tijekom trajanja ugovora. Izjava se može koristiti i u slučaju namjere jedne od strana da se predloži sklapanje novog ugovora pored onog ugovora koji već postoji među njima. Isključivo u slučajevima navedenim u ovom stavku korisnici Registra mogu nuditi i povezanim osobama da daju Izjavu.

Svrha postavljanja upita četiri puta godišnje tijekom trajanja ugovora je provjera zaduženosti i urednosti u podmirivanju obveza klijenta tijekom izvršenja ugovora što omogućuje svrhovitije upravljanje ugovornim odnosom i smanjuje mogućnost nastanka prekomjerne zaduženosti i/ili neurednosti u podmirivanju obveza te stvara uvjete za beneficiranje urednih klijenata. Osim toga, takva periodična provjera omogućava točnije utvrđivanje kreditne sposobnosti klijenta i cjelovitije upravljanje rizicima onim korisnicima Registra koji imaju zakonsku obvezu utvrđivanja kreditne sposobnosti i upravljanja rizicima.

Što je kreditno izvješće i čemu služi?

Kreditno izvješće je činjenični i računski prikaz zaduženosti i urednosti u podmirivanju novčanih obveza (a može biti prikaz i drugih financijskih pokazatelja osobe koja je dala Izjavu) sačinjen na temelju automatske obrade podataka. Kreditno izvješće može sadržavati i posebno strukturiran brojčani iskaz zaduženosti, odnosno urednosti u podmirivanju obveza, kao i brojčani iskaz drugih financijskih pokazatelja osobe koja je dala Izjavu, također sačinjen na temelju automatske obrade podataka. U sačinjavanju kreditnih izvješća koristi se najbolja međunarodna praksa automatske obrade osobnih podataka u području sačinjavanja kreditnih izvješća. Kao i Izjava, i kreditno izvješće može biti u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Svaki korisnik Registra je slobodan da prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama, a  u okviru zakona, koristi kreditno izvješće, tj. prosuđuje o zaduženosti, urednosti u podmirivanju obveza, kao i o drugim financijskim pokazateljima onoga tko je dao Izjavu pa je u skladu s tim  slobodan i donositi poslovne odluke o sklapanju ugovora, odnosno izvršavanju ugovora s tom osobom.

Kreditno izvješće sačinjeno na temelju Izjave dane korisniku Registra naziva se kreditno izvješće na zahtjev korisnika Registra, a kreditno izvješće sačinjeno na temelju Izjave dane HROK-u d.o.o. naziva se kreditno izvješće na osobni zahtjev. Te dvije vrste kreditnih izvješća razlikuju se po sadržaju.

Kreditno izvješće na zahtjev korisnika Registra omogućuje uvid u pojedinačne podatke o zaduženosti i urednosti podmirivanja obveza i druge financijske pokazatelje osobe koja je dala Izjavu, ali ne sadrži podatke o vjerovnicima obveza koje se prikazuju  u kreditnom izvješću, osim ako se radi o korisnicima Registra koji su statusno-pravno povezani s korisnikom Registra koji je postavio upit. Ta vrsta kreditnog izvješća sadrži i podatke o ranije postavljenim upitima za sačinjavanje kreditnih izvješća na zahtjev korisnika Registra, ali ne sadrži podatke koji su korisnici Registra postavili te upite, osim ako se radi o korisnicima Registra koji su statusno-pravno povezani s korisnikom Registra koji je postavio upit.

Kreditno izvješće na osobni zahtjev, osim što sadržava sve ono što i kreditno izvješće za zahtjev korisnika Registra, sadrži i: (i) podatke  o vjerovnicima obveza koje se prikazuju u kreditnom izvješću, (ii) podatke o korisnicima Registra koji su ranije postavili upite za sačinjavanje kreditnih izvješća i (iii)  podatke o ranije postavljenim upitima za sačinjavanje kreditnih izvješća na osobni zahtjev.

Koji podatci se mogu nalaziti u bazama podataka i posebnim evidencijama uključenim u Registar?

U bazama podataka korisnika Registra mogu se nalaziti identifikacijski podatci o klijentima i osobama koje imaju namjeru postati klijenti, ali i povezanim osobama (npr. ime i prezime, MBG/OIB, broj osobne iskaznice, tvrtka (naziv) pravne osobe/poslovne djelatnosti, adresa sjedišta, MB/OIB pravne osobe/poslovne djelatnosti i dr.), podatci o vrsti i iznosu obveza i urednosti podmirivanja obveza (npr. po kreditima, kreditnim karticama, prekoračenjima po računima, leasing ugovorima, drugim vrstama novčanih dugovanja i dr.), podatci o dužničkom statusu (npr. glavni dužnik, sudužnik, jamac i dr.), kao i podatci koji se odnose na druge financijske pokazatelje  tih osoba. U bazama podataka se ne nalaze podatci o pozitivnim stanjima po tekućim/transakcijskim računima, oročenim depozitima i drugim vrstama ugovora o štednji. Podatci u bazama podataka i drugim evidencijama uvijek se odnose na tekuće i okončane ugovore, a jednom mjesečno se ažuriraju. Podatci o okončanim ugovorima ne čuvaju se trajno, nego za određeno višegodišnje razdoblje nakon kojeg se brišu iz baza podataka u Registru. Informacija o trajanju razdoblja čuvanja podataka o okončanim ugovorima može se pronaći na navedenoj web stranici, a može se saznati i pozivom na naznačeni info telefon.

U posebnoj evidenciji u Registru nalaze se: (i) podatci o postavljenim upitima za kreditna izvješća na zahtjev korisnika Registra i podatci o tome koji su korisnici Registra postavili te upite i (ii) podatci o postavljenim upitima za kreditna izvješća na osobni zahtjev. Podatci o postavljenim upitima se ne čuvaju  trajno, nego za određeno višegodišnje razdoblje nakon kojeg se brišu iz posebne evidencije. Informacija o trajanju razdoblja čuvanja podataka o postavljenim upitima može se pronaći na navedenoj web stranici, a može se saznati i pozivom na naznačeni info telefon.

A što je sa zaštitom podataka u Registru?

Radi zaštite podataka u bazama podataka i drugim evidencijama u Registru poduzimaju se organizacijske, pravne, administrativne, tehničke, informatičke i kadrovske mjere i radnje te provode odgovarajući postupci kojima se osigurava zaštita podataka od neovlaštenog korištenja i svake druge vrste zlouporabe, sve u skladu s najboljom međunarodnom praksom.

S tehničkog i informatičkog aspekta sigurnost podataka se jamči korištenjem najsuvremenijih tehnologija, zaštićenim prijenosom podataka i ograničenim krugom osoba koje imaju pristup podatcima.

Što ako su neki podatci u kreditnom izvješću netočni?

Eventualnu netočnost i/ili nepotpunost, odnosno neažurnost podataka u kreditnom izvješću može se prijaviti (reklamirati) onom korisniku Registra u čijoj bazi podataka se nalaze takvi podatci. O izvršenoj prijavi (reklamaciji) se može tražiti potvrda. Korisnici Registra su obvezni postupiti po prijavi (reklamaciji) i otkloniti netočnosti i/ili nepotpunosti i/ili neažurnost u najkraćem razumnom roku.

Opširnije informacije o načinu prijave (reklamacije) netočnih i/ili nepotpunih i/ili neažurnih podataka mogu se pronaći na navedenoj web stranici, a mogu se saznati i pozivom na naznačeni info telefon.

Što ako klijent ili osoba koja ima namjeru postati klijent ili povezana osoba želi da se neki podatci ne obrađuju, razmjenjuju ili objedinjavaju u Registru?

Klijent ili osoba koja ima namjeru postati klijent ili povezana osoba u svakom trenutku može zabraniti da se podatci, koji se nalaze u bazama podataka u Registru i posebnim evidencijama, obrađuju, razmjenjuju ili objedinjavaju prilikom sačinjavanja kreditnog izvješća na zahtjev korisnika. Zabrana se može odnositi samo na podatke koji se nalaze u bazama podataka u Registru u vrijeme davanja zabrane i to podatke o svim ili samo nekim novčanim obvezama, te postavljenim upitima za kreditna izvješća. Zabrana se izjavljuje isključivo u pismenom obliku, na predviđenom obrascu, i predaje se korisniku Registra ili HROK-u d.o.o., a operativno je provodi HROK d.o.o. najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je zaprimio zabranu izravno ili posredno preko korisnika Registra. Nakon provedbe zabrane sačinjeno kreditno izvješće će sadržavati obavijest o provedenoj zabrani. Korisnik Registra na čiji zahtjev je sačinjeno takvo kreditno izvješće ocjenjuje tu zabranu prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama. Klijent može opozvati zabranu u svakom trenutku. Opoziv se također izjavljuje isključivo u pismenom obliku  korisniku Registra ili HROK-u d.o.o., na predviđenom obrascu, a operativno ga provodi HROK d.o.o. najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je zaprimio opoziv izravno ili posredno preko korisnika Registra.

Opširnije informacije o načinu podnošenja zahtjeva za zabranu mogu se pronaći na navedenoj web stranici, a mogu se saznati i pozivom na naznačeni info telefon.

Postoji li sloboda u davanju Izjave i izboru vrste Izjave?

Klijent, osoba koja ima namjeru postati klijent ili povezana osoba slobodno odlučuju hoće li prihvatiti ovu ponudu i dati Izjavu ili ne, kao i o tome hoće li dati jednokratnu ili višekratnu Izjavu.

Ako odluči prihvatiti ovu ponudu, klijent, odnosno osoba koja ima namjeru postati klijent, odnosno povezana osoba, Izjavu daje isključivo na obrascima jednokratne ili višekratne Izjave koji su prilog ovog dokumenta.

Što ako klijent ne da suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća?

Ako klijent, osoba koja ima namjeru postati klijent ili povezana osoba ne prihvate ponudu i ne daju Izjavu, korisnik Registra neće moći postaviti upit u Registar i neće moći procjenjivati zaduženost, urednost podmirivanja obveza, kao ni druge financijske pokazatelje na temelju kreditnog izvješća.

Ako klijent ili osoba koja ima namjeru postati klijent ne prihvati ponudu da dade višekratnu Izjavu nego dade jednokratnu Izjavu, onda korisnik Registra neće moći postaviti upite u svim onim slučajevima u kojima se upiti mogu postaviti po višekratnoj Izjavi i neće moći u svim tim slučajevima procjenjivati  zaduženost, urednost podmirivanja obveza, kao ni druge financijske pokazatelje takve osobe, nego će moći postaviti samo jedan upit i moći će samo jednom procjenjivati zaduženost, urednost podmirivanja obveza, kao i druge financijske pokazatelje na temelju kreditnog izvješća sačinjenog na temelju tog upita.

Korisnici Hrvatskog registra obveza po kreditima:

Banco Popolare Croatia d.d.*

Banka Kovanica d.d.

BKS bank d.d.

Centar banka d.d. u stečaju

Croatia banka d.d.

Erste Card Club d.o.o.

Erste & Steiermärkische bank d.d.

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

HPB-Stambena štedionica d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o.

i4next leasing Croatia d.o.o.

Imex banka d.d.

IMPULS-LEASING d.o.o.

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Jadranska banka d.d.

Karlovačka banka d.d.

KentBank d.d. (prije Banka Brod d.d.)

Kreditna banka Zagreb d.d.

Međimurska banka d.d. *

Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.

Nava banka d.d. u stečaju

OTP banka Hrvatska d.d.

OTP leasing d.d.

Partner banka d.d.

PBZ Card d.o.o.

PBZ – Leasing d.o.o.

PBZ stambena štedionica d.d.

Podravska banka d.d.

Porsche mobiliti d.o.o.

Privredna banka Zagreb d.d.

Prva stambena štedionica d.d.

PSA Financial d.o.o.*

Raiffeisenbank Austria d.d.

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Samoborska banka d.d.

Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d.)

Slatinska banka d.d.

SG Consumer Finance d.o.o.*

SG Leasing d.o.o.

Societe Generale – Splitska banka d.d.

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Vaba d.d. banka Varaždin

VB Leasing d.o.o.

Veneto banka d.d.

Wüstenrot stambena štedionica d.d.

Zagrebačka banka d.d.

*Raniji korisnici Registra čiji se podaci o zatvorenim novčanim obvezama još uvijek nalaze u bazama podataka u Registru.