Vodič za korištenje ESG platforme

Na ESG platformi možete popuniti ESG upitnik i predati ESG podatke vašeg društva.

Društvo se mora registrirati na ESG platformi, uz imenovanje administratora, što elektroničkim potpisom potvrđuju administrator i zakonski zastupnici društva (prema ovlaštenjima iz sudskog registra).

Upitnik može popuniti administrator ili drugi zaposlenici koje će administrator za to ovlastiti na platformi.

ESG podatke predaje administrator, uz potvrdu elektroničkim potpisom administratora ili zakonskih zastupnika društva.

Upute za elektroničko potpisivanje dokumenata na Hrok portalu.

 

Registracija društva / Ovlaštenje

Prije ispunjavanja upitnika registrirajte društvo na ESG platformi, za što je potrebno odobrenje zakonskih zastupnika društva za koje želite ispuniti ESG upitnik.

ESG Upitnik

ESG upitnik popunjava se za završenu izvještajnu godinu (sada za 2023.), no možete ga popuniti i za ranije godine.

Upravljanje pristupom

Kako bi institucije imale uvid u vaše objavljene ESG podatke potrebno im je omogućiti pristup (dati nalog).

Hrok ESG Platforma

Hrok je u suradnji s vodećim bankama u Republici Hrvatskoj razvio upitnik za prikupljanje i pružanje podataka o okolišnom, društvenom i korporativnom upravljanju. Banke će moći koristiti ESG izvještaje sastavljene prema ovom upitniku za upravljanje rizicima te kod uspostavljanja ili praćenja poslovnog odnosa s podnositeljem ESG podataka, sukladno regulatornim zahtjevima.

ESG upitnik dostupan je na online platformi koju je razvio Hrok, kako bi podržao poduzetnike u ispunjavanju njihovih obveza izvještavanja u području ESG-a te kako bi se doprinijelo postizanju međunarodnih ciljeva održivosti.

ESG upitnik može bez naknade popuniti svaka pravna osoba, neovisno o industriji, veličini ili (ne)obvezi izvještavanja u skladu s važećim uredbama ili direktivama Europske unije.

Proces započinje registracijom na Hrok portalu koju zakonski zastupnik pravne osobe potvrđuje svojim elektroničkim potpisom.

Započinje popunjavanje upitnika po E, S i G područjima. Kada je upitnik popunjen, slijedi objava objava podataka uz elektronički potpis kojim se potvrđuje točnost i potpunost predanih podataka.

Trenutni obveznici nefinancijskog izvještavanja su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa te imaju više od 500 zaposlenika, što između ostalog uključuje:

  • velike poduzetnike čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU,
  • kreditne institucije,
  • društva za osiguranje i reosiguranje,
  • društva za upravljanje investicijskim fondovima
  • društva koja je RH odredila kao društva od javnog interesa

Dok popunjavanje upitnika nije obvezno, svakako je preporučljivo radi upoznavanja s materijom prikupljanja ESG podataka koje će za brojne poduzetnike postati obveza u narednim godinama.

Obveza nefinancijskog izvještavanja će se u budućnosti proširiti na:

  • 2026.  ostale velike poduzetnici izlistani na burzi
  • 2027. godine male i srednje poduzetnike izlistani na burzi
Točnost upisanih podataka u upitniku provjerava i potvrđuje pravna osoba na koju se podaci odnose.
No Hrok je dodatno implementirao logičke provjere međuovisnosti podataka unesenih u upitniku. Pravnu osobu se upozorava na nelogičnosti pri unosu podataka i onemogućava objava nemogućih podataka.
Npr. pravna osoba ne može upisati da je proizvela više opasnog otpada od ukupne proizvodnje otpada.
Vrijeme popunjavanja upitnika ovisi o industriji kojoj pripada pravna osoba, neke pravne osobe će ga popuniti u kratkom periodu, dok će nekima moguće trebati više dana da dođu do potrebnih podataka.
Prednost je da se upitnik može popunjavati bez vremenskog ograničenja te ga za jednu pravnu osobu može popunjavati više osoba (npr. jedna osoba popunjava okolišna pitanja, druga osoba društvena pitanja itd.)

Pojedina pitanja su opcionalna te njih nije obvezno odgovoriti da bi se predao upitnik.
Dok su određena pitanja obvezna te nije moguće predati upitnik bez davanja odgovora na iste. 
No, ako podnositelj ne zna odgovor na takvo pitanje Hrok nudi više razina pomoći:

Uz svako pitanje se nalazi detaljno pojašnjenje s poveznicama na vanjske izvore
Pitanja i odgovori (Q&A) koji sadrže često postavljena pitanja i odgovore dostupna su na web stranici
E-mail adresa podrska@hrok.hr na kojoj je Hrok dostupan za sva pitanja 

Upitnik će se ažurirati prema potrebama banaka te budućim smjernicama Hrvatske ili Europske unije, kako bi ESG upitnik uvijek pratio najnovije standarde izvještavanja.
Hrok provodi tehničke i organizacijske mjere u cilju osiguranja visoke sigurnosti i zaštite podataka na ESG platformi. Hrok je nositelj ISO/IEC 27001:2013 certifikata za upravljanje Informacijskom sigurnošću
Podaci koje pravna osoba unese zaštićeni su od neovlaštenog pristupa te će biti dostupni samo onim institucijama kojima pravna osoba dozvoli pristup. 

Pojašnjenja pojmova iz ESG upitnika

NACE odnosno NACE V2 oznaka  je europska statistička klasifikacija ekonomskih aktivnosti. NACE klasifikacija se koristi za klasificiranje  gospodarskih aktivnosti kako bi se olakšala analiza i usporedba podataka o ekonomskim djelatnostima na razini Europske unije. Ova klasifikacija obuhvaća različite sektore poput poljoprivrede, industrije, usluga i druge gospodarske aktivnosti.
NACE V2 oznaka sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara NKD 2007 klasifikaciji - Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
NFRD direktiva je Direktivi o nefinancijskom izvještavanju 2014/95/EU koja propisuje obvezu izvještavanja o ESG aspektima. Tj. izvještavanje o okolišnim, socijalnim i društvenim aspektima poslovanja društva.
Obveznici objavljivanja nefinancijskog izvještaja su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa te imaju više od 500 zaposlenika, što između ostalog uključuje:
- velike poduzetnike čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU,
- kreditne institucije, 
- društva za osiguranje i reosiguranje, 
- društva za upravljanje investicijskim fondovima
- društva koja je RH odredila kao društva od javnog interesa
CSRD direktiva je direktiva o izvještavanju velikih trgovačkih društava i trgovačkih društava uvrštenih na burzu - o rizicima i utjecajima održivost, tj. utjecaju njihovog poslovanja na klimatske promjene i utjecaju klimatskih promjena na njihovo poslovanje (dvostruka materijalnost).

Obveznici izvještavanja po CSRD direktivi su sva društva koja su postojeći obveznici izvještavanja po NFRD direktivi (velika društva od javnog interesa s više od 500 zaposlenika; velika poduzeća izlistana na burzi, banke i osiguravajuća društva) te pored njih u narednim godinama to također postaju:

i) Ostala velika društva tj. društva koja nisu bila do sada obveznici NFRD-a a koja zadovoljavaju 2 od 3 kriterija: 
- prosječan broj zaposlenih tijekom godine iznosi 250
- više od 40 milijuna eura neto prihoda 
- više od 20 milijuna eura bilance

ii) Mala i srednja društva izlistana na burzi (mikro društva su isključena)

iii) Društva iz trećih zemalja (van EU) koja imaju podružnicu u EU te obavljaju značajnu djelatnost na području EU
Staklenički plinovi su plinovi u atmosferi koji imaju sposobnost zadržavanja topline, stvarajući tako efekt staklenika. Ovaj efekt doprinosi održavanju određene razine topline na Zemlji koja je ključna za podržavanje života. Međutim, ljudske aktivnosti, posebno sagorijevanje fosilnih goriva, promet, industrijski procesi i slično, povećavaju koncentraciju određenih stakleničkih plinova u atmosferi, što dovodi do pojačavanja efekta staklenika i promjena klime.
Plinovi koji spadaju pod stakleničke plinove su: CO2, CO4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 (NF3 dodan 2017.)
Emisije stakleničkih plinova odnose se na ispuštanje ovih plinova u atmosferu kao rezultat ljudskih aktivnosti.
Implementacija sustava upravljanja okolišem odnosi se na uspostavu strukturiranog pristupa unutar društva kako bi se identificirali, kontrolirali i poboljšali aspekti koji utječu na okoliš. Cilj je smanjiti negativne utjecaje poslovanja na okoliš te zadovoljiti relevantne zakonske i regulativne zahtjeve.
Jedan od najpoznatijih sustava upravljanja okolišem je ISO 14001 - međunarodni standard za sustave upravljanja okolišem.
Cilj ISO 14001 standarda je pomoći društvima u identifikaciji, upravljanju i poboljšanju njihovih aspekata koji utječu na okoliš.
EMAS je europski sustav upravljanja okolišem koji nadmašuje zahtjeve ISO 14001 standarda.
EMAS također ima iste ciljeve kao i ISO 14001, ali s naglaskom na transparentnosti i uključivanju javnosti.
Opseg emisija stakleničkih plinova se odnosi  na kategorizaciju i mjerenje izvora emisija stakleničkih plinova unutar organizacije.

Opseg 1: emisije stakleničkih plinova koje društvo direktno proizvodi
Primjer opsega 1: 
- emisije nastale izgaranjem fosilnih goriva, kao što su ugljen, nafta i prirodni plin, u kotlovima, vozilima i opremi.
- emisije iz industrijskih procesa kao što su proizvodnja cementa ili metala.
- emisije od odlaganja i obrade otpada, kao što su odlagališta i spaljivanje otpada.
- emisije iz prijevoza na licu mjesta, kao što su vozila i oprema koja se koristi u rudarstvu ili građevinarstvu.

Opseg 2: emisije stakleničkih plinova koje društvo proizvodi iz kupljene energije
Primjeri emisija opsega 2 uključuju:
- emisije iz električne energije kupljene iz mreže.
- emisije od pare, topline ili hlađenja kupljene od sustava daljinske energije.
- emisije iz električne energije proizvedene na licu mjesta putem obnovljivih izvora, kao što je solarna energija ili energija vjetra, ne smatraju se emisijama opsega 2.

Opseg 3: sve druge (neizravne) emisije stakleničkih plinova koje se javljaju uzvodno i nizvodno od lanca vrijednosti
Primjeri emisija opsega 3 uključuju:
- Vađenje i proizvodnja otkupnih materijala i goriva.
- Prijevoz i distribucija proizvoda, uključujući uzvodni i nizvodni prijevoz.
- Korištenje i odlaganje proizvoda od strane kupaca.
- Odlaganje ili obrada otpada koji proizvede organizacija.
- Putovanje zaposlenika.
- Zakup i najam zgrada.
- Poslovno putovanje
- Uzvodni transport i distribucija kupljene električne energije, pare, topline i hlađenja
Mjerna jedinica CO2e označava ekvivalent ugljičnog dioksida. Ova jedinica koristi se za mjerenje utjecaja stakleničkih plinova. Kako bi se staklenički plinovi lakše uspoređivali njihov se utjecaj pretvara u ekvivalent CO2.

Offset transakcije označavaju transakcije kompenzacije tj. postupke koje društvo radi kako bi ublažilo efekte tih štetnih ispuštanja plinova u atmosferu.

Primjer offset transakcije bi bio sadnja drveća koje onda apsorbira CO2 i putem fotosinteze pretvara ga u kisik.

Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se mogu obnavljati prirodno tijekom vremena i ne iscrpljuju se korištenjem. Korištenjem održivih izvora energije igramo ključnu ulogu u tranziciji prema održivijem i manje štetnom energetskom sustavu. 

Primjeri obnovljivih izvora energije su: solarna energija, vjetropogonjena energija, hidroenergija, biomasa, geotermalna energija...

Opskrbni lanac predstavlja cjelokupan niz aktivnosti i procesa koji su uključeni u stvaranje i isporuku proizvoda i usluga od dobavljača do krajnjih potrošača. Opskrbni lanac uključuje sve faze, od sirovina i proizvodnje do distribucije, skladištenja i isporuke te konačno do potrošača.

EU Taksonomija predstavlja klasifikacijski okvir koji daje jasne informacije koje su to investicije i aktivnosti održive i koji pomaže investitorima i tvrtkama da ulažu i u okolišno  prihvatljive gospodarske aktivnosti. EU Taksonomija je popis gospodarskih aktivnosti s kriterijima uspješnosti u doprinošenju šest okolišnih ciljeva (čl.9 Uredbe o taksonomiji 2020/852).

Taksonomski prihvatljive djelatnosti su one koje odgovaraju opisu djelatnosti navedenom u kriterijima tehničke provjere (eng. technical screening criteria, TSC).

Taksonomski usklađena djelatnost je ona taksonomski prihvatljiva djelatnost koja zadovoljava sljedeće:

- znatno doprinositi barem jednom od 6 okolišnih ciljeva: Ublažavanje klimatskih promjena; Prilagodba klimatskim promjenama; Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa; Sprečavanje i kontrola onečišćenja; Prijelaz na kružno gospodarstvo; Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

- ne štetiti bitno nijednom od preostalih okolišnih ciljeva,

- provoditi se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama (usklađenost s načelima i dokumentima međunarodnih organizacija),

- biti usklađena s kriterijima tehničke provjere.

CAPEX označava kapitalne izdatke ili kapitalne investicije koje društvo ulaže u nabavu, izgradnju ili poboljšanje dugotrajne imovine, poput zgrada, opreme ili tehnologije. Ovi izdaci obično imaju dugotrajan učinak i doprinose povećanju vrijednosti društva.

Green CAPEX predstavlja kapitalne investicije koje se specifično usmjeravaju na projekte i inicijative s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i poticanja ekološke održivosti. To uključuje ulaganje u tehnologije, postrojenja i prakse koje smanjuju emisije stakleničkih plinova, štede energiju, potiču korištenje obnovljivih izvora energije i smanjuju općenito ekološki otisak društva.

OPEX predstavlja operativne troškove ili operativne izdatke društva. To su troškovi povezani s dnevnim poslovanjem i održavanjem organizacije, a ne s kapitalnim investicijama. OPEX uključuje troškove koji su potrebni za održavanje tekućeg poslovanja i pružanje proizvoda ili usluga.

Green OPEX predstavlja operativne troškove društva koji su usmjereni na ekološku održivost i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ovaj koncept odražava nastojanja da društva u svoje redovne poslovne troškove ugrade strategije i prakse koje podržavaju održivo poslovanje i smanjenje ekološkog otiska.

ISO 26000:2010 je međunarodni standard koji se odnosi na društvenu odgovornost društva. ISO 26000 pruža smjernice o društvenoj odgovornosti i pomaže društvima da razvijaju i primjenjuju politike i prakse društvene odgovornosti u svom poslovanju.

Ako društvo želi prikazati svoju usklađenost sa smjernicama ISO 26000, može izdati izjavu o društvenoj odgovornosti koja opisuje kako primjenjuje smjernice u svojim aktivnostima.

UN Global Compact je inicijativa koja potiče poslovnu održivost i društvenu odgovornost organizacija širom svijeta. Ovaj program je pokrenut od strane Ujedinjenih naroda (UN) kako bi potaknuo tvrtke, nevladine organizacije, vlade i druge dionike da usvoje odgovorno poslovanje i doprinesu globalnim ciljevima održivog razvoja.

Ključni elementi UN Global Compact uključuju: deset načela koja se odnose na ljudska prava, radne prakse, okoliš i borbu protiv korupcije. Društva koje se pridruže ovom programu obvezuju se uskladiti svoje poslovanje s ovim načelima. Više o načelima UN Global Compacta pročitajte na https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

OECD smjernice za multinacionalna poduzeća su skup principa i preporuka koje je razvila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Ove smjernice pružaju okvir za poslovanje multinacionalnih poduzeća s ciljem poticanja odgovornog poslovanja i doprinosa održivom društveno-ekonomskom razvoju.

Više o OECD Smjernicama za multinacionalna poduzeća pročitajte na https://www.oecd-ilibrary.org/governance/smjernice-oecd-a-za-korporativno-upravljanje-u-poduzecima-u-drzavnom-vlasnistvu_45a716e6-hr.

Instrumenti održivog financiranja obuhvaćaju različite financijske proizvode i mehanizme koji se koriste za podršku održivim projektima, inicijativama i poslovnim aktivnostima koje imaju pozitivan društveni i/ili ekološki utjecaj. Ovi instrumenti često integriraju ekonomske, ekološke i društvene ciljeve, te pridonose ostvarivanju održivog razvoja.

Primjeri instrumenata održivog financiranja su: zeleni, socijalni, održivi zajmovi ili obveznice te zajmovi ili obveznice povezani s ESG ocjenama.

Kolačići Hrokove internetske stranice koriste samo nužne kolačiće (eng. cookies) kako bi Vam osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost korištenja naše web stranice.
Više informacija